Nhà thuốc tại Sông Lô

STT Tên cửa hàng Địa chỉ
1 VPDB09 Nhà Thuốc Thanh Yên chợ Ơn,Đồng Thịnh,Sông Lô,Vĩnh Phúc
2 VPDB27 Quầy Thuốc Vĩnh Liên Khu 15, Cao Phong, Sông Lô, Vĩnh Phúc