Nhà thuốc tại Mường La

STT Tên cửa hàng Địa chỉ
1 SLDB26 Quầy Thuốc Hà Tưởng (036 2100021 ) tiểu khu 1 thị trấn ít ong huyện Mường la tỉnh Sơn La